ฉบับที่ ๐๔๘ /๒๕๕๘ เรื่อง การตรวจข้อสอบความรู้การแพทย์แผนไทย ภาคปฏิบัติ

ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทย
ฉบับที่ ๐๔๘ /๒๕๕๘ เรื่อง การตรวจข้อสอบความรู้การแพทย์แผนไทย ภาคปฏิบัติ
ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) และ (ข) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖

 

 

ประกาศ เรื่องระเบียบปฏิบัติในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

ตามมาตรา12(2)(ก)แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556ครั้งที่ 1/2556 ภาคทฤษฎี

ประกาศ ฉบับ 028/2558 เรื่องระเบียบการปฏิบัติในการสอบความรู้วิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภา่การแพทย์แผนไทยรับรอง

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาคทฤษฎี แผน ก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

ประกาศ ฉบับที่ 027/2558 เรื่อง รายชือผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง

 

 

ประกาศ ตำราที่ใช้เป็นแนวทางในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๐๒๖/๒๕๕๘
เรื่อง ตำราที่ใช้เป็นแนวทางในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของ ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา 12 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556

 

ประกาศรับสมัครสอบ ตามมาตรา ๑๒(๒)(ก) ครั้งที่ 1 ปี2558

เรื่อง รับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

 

 

ประกาศผลสอบภาคปฏิบัติ

ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดการสอบความรู้การแพทย์แผนไทย

ประกาศฉบับที่ 022/2557 เรื่อง ผลการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทย

พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

รายงานผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ตามาตรา (๑๒)(๒)(ก) ประจำปี ๒๕๕๗

ผลการสอบภาคปฎิบัติ วิชาเวชกรรมไทย

ผลการสอบภาคปฎิบัติ วิชาการนวดไทย

ผลการสอบภาคปฎิบัติ วิชาผดุงครรภ์ไทย

ผลการสอบภาคปฎิบัติ วิชาเภสัชกรรมไทย

สามารถตรวจสอบผลคะแนนการสอบได้ที่นี้

แบบฟอร์ม คำขออุทธรณ์ แผน ก

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาคปฎิบัติ ๑๒(๒)(ก)

ประกาศคณะอนุกรรมการจัดสอบการแพทย์แผนไทย

กำหนดการและสถานที่สอบ และข้อบัญญัติในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ภาค ปฏิบัติ

แผนที่สถานที่สอบ ภาคปฏิบัติ

ประกาศการนวดไทย

ประกาศผดุงครรภ์ไทย

ประกาศเภสัชกรรมไทย

ประกาศเวชกรรมไทย

 

 

ประกาศผลการสอบ ตามมาตรา (๑๒)(๒)(ก) ปี ๒๕๕๗

ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทย

บัญชีรายชื่อ ผู้เข้าสอบ ความรู้การแพทย์แผนไทย ตามมาตรา (๑๒)(๒)(ก)(ภาคทฤษฎี) ประจำปี ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ และ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผลการสอบ ด้านผดุงครรภ์ไทย

ผลการสอบ ด้านการนวดไทย (ผู้พิการทางสายตา)

ผลการสอบ ด้านการนวดไทย

ผลการสอบ ด้านเวชกรรมไทย

ผลการสอบ ด้านเภสัชกรรมไทย

*****************************************

บัญชีรายชื่อ ผู้ขาดสอบ ความรู้การแพทย์แผนไทย ตามมาตรา (๑๒)(๒)(ก)(ภาคทฤษฎี) ประจำปี ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ และ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ด้านเวชกรรมไทย 1 ขาดสอบ

ด้านเวชกรรมไทย 2 ขาดสอบ

ด้านเภสัชกรรมไทย ขาดสอบ

ด้านการนวดไทย ขาดสอบ

ด้านผดุงครรภ์ไทย ขาดสอบ

 

 

ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม ณ วันที่ 22 ส.ค. 2557

ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทย

ประกาศรายชื่อ   (เพิ่มเติม  ครั้งที่ ๓)   ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

ด้านเภสัชกรรมไทย

ด้านการนวดไทย

ด้านผดุงครรภ์ไทย

ด้านเวชกรรมไทย

 

ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม ณ วันที่ 20 ส.ค. 2557

ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทย

ประกาศรายชื่อ   (เพิ่มเติม  ครั้งที่ ๒)   ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

ด้านเภสัชกรรมไทย

ด้านผดุงครรภ์ไทย

ด้านนวดไทย

ด้านเวชกรรมไทย

 

 

ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบ แผน ก

ประกาศคณะอนุกรรมการเรื่อง วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

คลิ๊กเลย–ค้นหาสถานที่สอบและเลขที่นั่งสอบได้ที่นี้

 

 

ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม ณ วันที่ 15 ส.ค. 2557

ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม  สำหรับผู้ที่สมัครสอบไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้ยื่นความจำนงขอเข้าสอบในปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ด้านการนวดไทย

ด้านผดุงครรภ์ไทย

ด้านเภสัชกรรมไทย

ด้านเวชกรรมไทย

ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม  สำหรับผู้ที่สมัครสอบใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ด้านนวดไทย

ด้านเวชกรรมไทย

ด้านเภสัชกรรมไทย

ด้านผดุงครรภ์ไทย

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตามมาตรา ๑๒(๒)(ก)

ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทย ฉบับที่010-2557 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพ

สำหรับผู้ที่สมัครสอบไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้ยื่นความจำนงขอเข้าสอบในปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ด้านเวชกรรมไทย

ด้านผดุงครรภ์ไทย

ด้านเภสัชกรรมไทย

ด้านนวดไทย

ด้านนวดไทย ผู้พิการทางสายตา

สำหรับผู้ที่สมัครสอบใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ด้านเวชกรรมไทย

ด้านเภสัชกรรมไทย

ด้านผดุงครรภ์ไทย

ด้านนวดไทย

ด้านนวดไทย ผู้พิการทางสายตา

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

แบบฟอร์มคำขออุทธรณ์เป็นผู้มีสิทธิสอบของผู้สมัครสอบความรู้ในวิชาชีพใหม่ประจำปี 2557

แบบฟอร์มการขออุธรณ์เป็นผู้มีสิทธิสอบของผู้สมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ปี 2555

 

 

ประกาศ

>>ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทย>>>

เรื่อง การรับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

เรื่อง การสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  

>>บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบขึ้นทะเบียน ฯ สาขาการแพทย์แผนไทย  (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ)>>>

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบขึ้นทะเบียนฯสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย ปี 2556

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบขึ้นทะเบียนฯสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทย ปี 2556

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบขึ้นทะเบียนฯสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทผดุงครรภ์ไทย ปี 2556

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบขึ้นทะเบียนฯสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทย ปี 2556

>>>บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบขึ้นทะเบียน ฯ สาขาการแพทย์แผนไทย  (ภาคปฏิบัติ)>>>

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบการผดุงครรภ์ไทย ภาคปฏิบัติ ปี 2556

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเวชกรรมไทย ภาคปฏิบัติ ปี 2556

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเภสัชกรรมไทย ภาคปฏิบัติ ปี 2556

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบการนวดไทย ภาคปฏิบัติ ปี 2556

 

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5574148
This Month : 4259
Total Users : 1183661
Views Today : 3501
Server Time : 2023-02-07