วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

ประวัติ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการรวม  3 หน่วยงานดังนี้ สถาบันการแพทย์แผนไทย และศูนย์ประสานงานการแพทย์ทางเลือก จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ความร่วมมือการแพทย์ ไทย – จีน จากกรมการแพทย์ เป็นกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

           กองการแพทย์ทางเลือก เป็นหน่วยงานระดับกองที่สังกัดกรม ฯ ต่อมาได้มีการยกฐานะเป็นสำนักการแพทย์ทางเลือก ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ.2552

           ต่อมาเมื่อวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ ได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ให้กองการแพทย์ทางเลือก  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้

 พันธกิจตามกฎกระทรวง

 
 (๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และคัดกรองศาสตร์การแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอื่น ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอื่นที่เหมาะสม
(๓) กำหนด พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน และเสนอแนะเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอื่น
(๔) พัฒนารูปแบบ ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีบริการการแพทย์แผนจีน และการแพทย์ทางเลือกอื่นผสมผสานในระบบสุขภาพ
(๕) กำกับ ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากด้านการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอื่น
(๖) ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอื่น
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

  วิสัยทัศน์

          เป็นองค์กรหลักด้านการแพทย์ทางเลือก เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี โดยการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

 

  ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 6 ด้าน   

 

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5121852
This Month : 24398
Total Users : 1011365
Views Today : 733
Server Time : 2022-05-23