ชื่องานวิจัย : แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศ (ตอนที่ 2)
ผู้แต่ง : เพ็ญธิดา   ทิพย์โยธา
ชื่อวารสาร : วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปีที่ : 3
ฉบับที่ : 3
ปีที่วิจัย : 2005
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

     ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพ และมีพืชสมุนไพรจำนวนมาก แต่ในอุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศ กลับพบว่ายังมีปัญหาอยู่มาก การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบถึงแนวคิดและความเห็นต่อการพัฒนาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศ โดยใช้การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในสมุนไพร และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช รวม 18 คน ผลการศึกษาพบว่าอุปสรรคที่สำคัญ ได้แก่ ปัจจัยในการเพาะปลูก กระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล การทำClinical Trialให้ได้การยอมรับ เป็นต้น ส่วนข้อดีที่เป็นจุดแข็งสำคัญ คือ ความยืดหยุ่นในการนำสมุนไพรมาใช้เป็นยาหรือเป็นอาหารเสริม ดังนั้นประเทศไทยควรมีการพัฒนาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างจริงจัง โดยจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน รวมทั้งภาครัฐ ผู้ใช้ประโยชน์ (ผู้บริโภคเกษตรกร ผู้ประกอบการ บุคคลทางการแพทย์ นักวิจัยและสื่อต่างๆ ซึ่งถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจังแล้วอนาคตของการส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรจึงจะเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : เพ็ญธิดา ทิพย์โยธา

โมบายแอปพลิเคชัน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-591-7007
โทรสาร : 02 – 149 – 5637

4525442
This Month : 27232
This Year : 311063
Total Users : 544833
Views Today : 3708
Total views : 2087796
Server Time : 2020-11-27