ค้นหาสถานบริการการแพทย์ทางเลือก

  • ข้อมูลเหล่านี้ เป็นข้อมูลข่าวสารของราชการที่สามารถเปิดเผยได้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบอันเป็นการคุ้มครองประชาชนและเป็นโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
  • กรณีตรวจสอบไม่พบ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกองการแพทย์ทางเลือก เบอร์โทร 0 2591 7007 ต่อ 2615 ในวันและเวลาราชการ หรือ E-mail : conpro2019@gmail.com