ตารางบริการ

เช้า
8.30-11.00 น.
บ่าย
13.00-15.00 น.
จันทร์ วิตามิน/คีเลชั่น
ฝังเข็ม
วิตามิน/คีเลชั่น
ฝังเข็ม
อังคาร ฝังเข็ม
วิตามิน/คีเลชั่น
ฝังเข็ม
วิตามิน/คีเลชั่น
พุธ กดจุดสลายพังผืด
ฝังเข็ม
โฮมีโอพาธีย์
ฝังเข็ม
โฮมีโอพาธีย์
พฤหัสบดี ฝังเข็ม
ฝังเข็ม
ศุกร์ ฝังเข็ม
ฝังเข็ม
กดจุดสลายพังผืด และโฮมีโอพาธีย์ เปิดให้บริการเฉพาะวันพุธ เดือนละ 2 ครั้ง
ระยะเวลายกเลิกการจองอย่างน้อย 5 วัน ทำการค่ะ หากไม่สามารถยกเลิกการจองได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 0-2591-7007 ต่อ 2706