พญ.อุรวดี จันทร์แจ่มแสง

นพ.ธัญพงศ์ สุวัฒนารักษ์

นพ. ชนินทร วาจาสิทธิศิลป์

นพ.มนตรี นาคะเกศ

Schedule typography

The schedule is based on our custom HTML structure – it is a little bit more complex than other typography elements but it was necessary to create a proper HTML structure. We will describe the code based on the below example:


<dl class="gk-schedule">
<dt><strong>Friday, </strong>April 27, 2012</dt>
<dd>
<strong>10:00-12:00</strong>
<div class="gkcol1">
<div><span>Registration</span></div>
</div>
</dd>
<dd>
<strong>12:00-14:00</strong>
<div class="gkcol2">
<div>Location:<strong> San Jose, Scene 1</strong><a href="#">The Born This Way Ball</a> <small>Lady Gaga</small></div>
<div>Location:<strong> San Jose, Scene 2</strong><a href="#">Battle Born Tour</a> <small>The Killers</small></div>
</div>
</dd>
</dl>

As we can see the structure is based on the definition list (dl) with class gk-schedule. The definition term elements are used to create the date (you can highlight words in this element using the strong elements). The content of the specific hours for a day are defined in the definition description elements (dd). As it was listed – every dd element starts with the strong element – it is the period of time for a specific elements then the next element is the div with class gkcolX where is is a number from range 1-5 – here you can specify up to 5 columns with the events.

Every event can contain few informations:

 • place (as a strong element)
 • event name (as a link – usually to the longer description)
 • and small additional information (in the small element)

GK Speakers

GK Speakers is a simple widget which is used to display the speakers available in the content. Please use for this widget the special widget area – speakers:

The configuration of the widget is really simple:

You have to specify the category slug for the category with your speakers – the speaker article should contain at least two elements:

 • title – the speaker’s name
 • featured image – the speaker’s avatar

Additonally you can specify the animation speed and interval between each speakers animations.

Please remember that the widget needs at least 6 speakers to proper work. If you need less amount of the speakers we recomment do use the Custom Text widget with proper structure – based on the GK Speakers widget.

GK Comments

GK Comments is a simple widget to display latest comments with user avatars:

The configuration of the widget is really simple:

As you can see, there are three important options:

 • Avatar size – this option is used to specify the size of the avatars displayed under each comment.
 • Word count – this option specifies the maximal amount of words displayed in each comment item.
 • Number of comments – it specifes the maximal amount of comments to display.

The GK Comments widget uses a built-in WordPress cache system and it refreshes the cache after every comments operation.

GK News Show Pro

GK News Show Pro is a complex and powerful widget used for displaying posts with thumbnails and additional content like title, text and additional information.

The configuration of the widget contains a lot of useful options:

Let’s start with describing the Data source section – this section contains all important options connected with selecting posts to display:

 • Data source– here, you may select one of the three values:
  • Latest posts – in this case, the text area under the selectbox should be empty – a widget will load the latest posts automatically
  • Categories slugs – for this value the text area under the selectbox should contain the categories slugs separated with a comma i.e. news,blog,sport
  • Articles slugs – similarly to the previous value – the text area under the selectbox should contain the articles slugs separated with a comma i.e. test-post-1,test-post-2
 • Order by – this option specifies the value used for the ordering and the ordering direction
 • Offset – sometimes it is necessary to display the second post from a specific category – then this option should be set to 1. The default value for this option is 0 – then, the widget will display posts starting from the first post. This option can be used only for the “Latest posts” and “Categories slugs”.

The widget can display specific amount of articles and links under the articles. It is possible to specify the amount of pages, columns and rows used to display in the articles amount and links amount options.

The cache time option is very important – it specifies how often the widget content is generated – it is safe to set it for at least 30-60 minutes or even more if the page isn’t often updated.

When the articles or links are displayed on more than one page, then the pagination will be displayed – the type of the pagination can be specified in the Article pagination and Links pagination options.

Both for Articles and Links, you can specify the format of elements displayed. Every element can be disabled by the “On/Off” switchers.

For articles and links, a user can specify the maximal length of the title and text.

Images displayed in the widget may have specific dimensions and position – the left position works only when the image is on the first position at the article – then it is displayed in the separated column. The article info block may contain few information about the article:

 • %DATE – the post date – format of the date can be specified in the “Date format” option.
 • %CATEGORY – the post category name
 • %AUTHOR – the post author name
 • %COMMENTS – the post comments amount

So, in order to display the post category and comments amount ,we will use the following format for the info block:

%CATEGORY %COMMENTS

Speakers and event pages

The Fest theme contains a custom post type – Speakers. As you can see in the back-end, there is a special tab in the sidebar:

Using this tab you can add new speakers. Please remember few important facts:

1) The speakers category layout:

is strictly connected with the category view override based on the following syntax:

category-CATEGORY-SLUG.php

in our demo we have created category Speakers with slug speakers, so we have used the following filename:

category-speakers.php

Event pages

Some pages like Sponsors or Schedule are based on the custom page template – Event page. It is a normal page but with the special header:

The title of this type is created automatically using the Event page layout.

โมบายแอปพลิเคชัน

  กรมการแพทย์แผนไทยฯ

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

    กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 -149 – 5636
โทรสาร : 02 – 149 – 5637